اولیس جویس Kindle Ï اولیس جویس

اولیس جویس  Kindle Ï اولیس جویس کتاب حاضر ترجمه و تدوین سه کتاب به‌نام «کتاب بلومزدی نوشته هری بلامایرز، کتاب جیمز جویس نوشته ماتیو هاجارت و کتاب حاشیه بر اولیس نوشته دان گیفورد» می‌باشدلیس جویس عصاره داستانی ترجمه و تدوین منوچهر بدیعی؛ از کتاب‌های هری بلامایرز، ماتیو هاجارت و دان گیفورد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *